Řídíme se
principem
profesní etiky.

Ing. Lenka Kunešová
člen komory daňových poradců
evidenční číslo 05214

Zpět na daňové poradenství

Kodex daňového poradce

Etický kodex Komory daňových poradců České republiky je jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

1. Nezávislost

Při plnění svých povinností daňový poradce vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

2. Odpovědnost

a) Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců.

b) Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností zaškody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy je kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.

3. Péče a svědomitost

Při výkonu své profese se daňový poradce řídí platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.

4. Mlčenlivost

Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese.

5. Slučitelné a neslučitelné činnosti

Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

6. Reklama

Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních činnostech.

7. Vztahy s profesními kolegy

Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

8. Odměna

Klient má právo na informaci o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

9. Profesní vzdělávání

Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství.

10. Sankce

KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení jeho přihlášení ke kodexu za závažné porušení čestného závazku poradce dodržovat tento kodex.